เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
1 บ้านสวนป่า 146
2 บ้านวังไทร 306
3 บ้านใหม่ 191
4 บ้านวังตะคร้อ 217
5 บ้านภูหีบ 67
6 บ้านปากคลองร่วม 257
7 บ้านใหม่คลองอุดม 349
8 บ้านหัวแรด 148


การประปา
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือน ระบบประปา
1 บ้านสวนป่า 146 ระบบประปาหมู่บ้าน
2 บ้านวังไทร 306 ระบบประปาหมู่บ้าน
3 บ้านใหม่ 191 ระบบประปาหมู่บ้าน
4 บ้านวังตะคร้อ 217ใช้บ่อน้ำตื้น
5 บ้านภูหีบ 67 ระบบประปาหมู่บ้าน
6 บ้านปากคลองร่วม 257 ระบบประปาหมู่บ้าน
7 บ้านใหม่คลองอุดม 349 ระบบประปาหมู่บ้าน
8 บ้านหัวแรด 148ระบบประปาหมู่บ้าน0.02s. 0.50MB