เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

จำนวนประชากร (คน)
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชายหญิงรวม
1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร 15 1833
2ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองร่วม 232952
3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่คลองอุดม 12 1527

โรงเรียนในเขต อบต.วังตะคร้อ

1.บ้านปากคลองร่วม 2. บ้านวังไทร


สาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองร่วม
0.03s. 0.50MB