นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 20,367 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างจังหวัด อําเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง

เส้นทางระหว่างจังหวัดสุโขทัย
ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง มีประจําทาง และรถรับจ้างระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยถึงองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ประมาณ 36 กิโลเมตร
เส้นทางระหว่างอําเภอบ้านด่านลานหอย
ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

การคมนาคมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เป็นถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรัง

รายละเอียดจำนวนหน่วย หมายเหตุ
จำนวนถนนทั้งหมด 84 สายทาง
ระยะทางรวม 72.58 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12.12 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 32.85 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง 20.54 กิโลเมตร
ถนนยกระดับลูกรัง 7.21 กิโลเมตร
จำนวนสายทางที่มีการซ่อมบำรุง/มีคำร้องให้ซ่อมบำรุง 9 สายทาง
จำนวนสายทางทีไม่สามารถใช้การได้ (ชั่วคราว) 2 สายทาง ซ่อมบำรุงปกติ
ร้อยละของถนน (ถนนคอนกรีต/ลาดยางต่อความยาวถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบของ อปท.) 45.01 ร้อยละ ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ
ร้อยละถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี 97.62 ร้อยละ


การไฟฟ้า
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
1 บ้านสวนป่า 146
2 บ้านวังไทร 306
3 บ้านใหม่ 191
4 บ้านวังตะคร้อ 217
5 บ้านภูหีบ 67
6 บ้านปากคลองร่วม 257
7 บ้านใหม่คลองอุดม 349
8 บ้านหัวแรด 148


การประปา
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือน ระบบประปา
1 บ้านสวนป่า 146 ระบบประปาหมู่บ้าน
2 บ้านวังไทร 306 ระบบประปาหมู่บ้าน
3 บ้านใหม่ 191 ระบบประปาหมู่บ้าน
4 บ้านวังตะคร้อ 217ใช้บ่อน้ำตื้น
5 บ้านภูหีบ 67 ระบบประปาหมู่บ้าน
6 บ้านปากคลองร่วม 257 ระบบประปาหมู่บ้าน
7 บ้านใหม่คลองอุดม 349 ระบบประปาหมู่บ้าน
8 บ้านหัวแรด 148ระบบประปาหมู่บ้าน
เปลี่ยนภาษา