เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างจังหวัด อําเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง

เส้นทางระหว่างจังหวัดสุโขทัย
ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง มีประจําทาง และรถรับจ้างระยะทางจากตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยถึงองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ประมาณ 36 กิโลเมตร
เส้นทางระหว่างอําเภอบ้านด่านลานหอย
ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

การคมนาคมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เป็นถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรัง

รายละเอียดจำนวนหน่วย หมายเหตุ
จำนวนถนนทั้งหมด 84 สายทาง
ระยะทางรวม 72.58 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12.12 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 32.85 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง 20.54 กิโลเมตร
ถนนยกระดับลูกรัง 7.21 กิโลเมตร
จำนวนสายทางที่มีการซ่อมบำรุง/มีคำร้องให้ซ่อมบำรุง 9 สายทาง
จำนวนสายทางทีไม่สามารถใช้การได้ (ชั่วคราว) 2 สายทาง ซ่อมบำรุงปกติ
ร้อยละของถนน (ถนนคอนกรีต/ลาดยางต่อความยาวถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบของ อปท.) 45.01 ร้อยละ ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ
ร้อยละถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี 97.62 ร้อยละ0.02s. 0.50MB