เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล“วังตะคร้อ” มาจาก วัง หมายถึง ห้วงน้ำลึก , ตะคร้อ หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร ส่วนมากต้นคดงอและเป็นปุ่มปม ซึ่งขึ้นอยู่ในบริเวณ ริมวังน้ำ แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และบุคคลที่ผ่านไปมาได้มาพักอาศัยหรือ อยู่พักแรมในฤดูแล้ง ไม้ตะคร้อเป็นสัญลักษณ์ของชื่อวังน้ำ จึงได้ชื่อวังน้ำนี้ว่า “วังตะคร้อ” เมื่อปี พ.ศ. 2517 นายประทุม แน่งน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย ได้พบกับกำนันตำบลลานหอย และปลัดปกครองท้องที่ กิ่งอำเภอบ้านด่านลานหอย ขอความเห็นจากท่านทั้งสอง ในการตั้งตำบล โดยมีเหตุผลว่า 5 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ห่างไกลจากตำบลและอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร การสัญจรไปมาและราษฎรมาติดต่อราชการไม่สะดวก เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้าและย้ายออก ต้องเดินทางไปแจ้งกับกำนันที่บ้านลานหอย ทางกำนันตำบลลานหอยและปลัดปกครองเห็นด้วย นายประทุม แน่งน้อย จึงขอให้ทางอำเภอดำเนินการขอตั้งตำบลไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อตำบลว่า “ตำบลวังตะคร้อ” และได้รับอนุมัติจากกรมการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518

ตำบลวังตะคร้อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้ (ตอนตั้งครั้งแรก)

1. บ้านหนองไม้กอง หมู่ที่ 4 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 1 ตำบลวังตะคร้อ นายฟ้อน น้อยผล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2. บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 2 ตำบลวังตะคร้อ นายม่อม ทั่งโต เป็นผู้ใหญ่บ้าน
3. บ้านหนองจิกตีนเนิน หมู่ที่ 6 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 3 ตำบลวังตะคร้อ นายมี เถื่อนรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
4. บ้านวังตะคร้อ หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 4 ตำบลวังตะคร้อ นายประทุม แน่งน้อย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
5. บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 5 ตำบลวังตะคร้อ นายสำรวย อิ่มหนำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
6. บ้านปากครองร่วม หมู่ที่ 1 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 6 ตำบลวังตะคร้อ นายหนู ขวัญเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประมาณ 18 ปี ให้หลัง ตำบลหนองหญ้าปล้องจึงแยกออกจากตำบลวังตะคร้อ
0.02s. 0.50MB