นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 20,365 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
“วังตะคร้อ” มาจาก วัง หมายถึง ห้วงน้ำลึก , ตะคร้อ หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร ส่วนมากต้นคดงอและเป็นปุ่มปม ซึ่งขึ้นอยู่ในบริเวณ ริมวังน้ำ แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่ม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และบุคคลที่ผ่านไปมาได้มาพักอาศัยหรือ อยู่พักแรมในฤดูแล้ง ไม้ตะคร้อเป็นสัญลักษณ์ของชื่อวังน้ำ จึงได้ชื่อวังน้ำนี้ว่า “วังตะคร้อ” เมื่อปี พ.ศ. 2517 นายประทุม แน่งน้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย ได้พบกับกำนันตำบลลานหอย และปลัดปกครองท้องที่ กิ่งอำเภอบ้านด่านลานหอย ขอความเห็นจากท่านทั้งสอง ในการตั้งตำบล โดยมีเหตุผลว่า 5 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ห่างไกลจากตำบลและอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร การสัญจรไปมาและราษฎรมาติดต่อราชการไม่สะดวก เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายเข้าและย้ายออก ต้องเดินทางไปแจ้งกับกำนันที่บ้านลานหอย ทางกำนันตำบลลานหอยและปลัดปกครองเห็นด้วย นายประทุม แน่งน้อย จึงขอให้ทางอำเภอดำเนินการขอตั้งตำบลไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อตำบลว่า “ตำบลวังตะคร้อ” และได้รับอนุมัติจากกรมการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518

ตำบลวังตะคร้อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้ (ตอนตั้งครั้งแรก)

1. บ้านหนองไม้กอง หมู่ที่ 4 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 1
ตำบลวังตะคร้อ
นายฟ้อน น้อยผล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2. บ้านหนองจิกรี หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 2
ตำบลวังตะคร้อ
นายม่อม ทั่งโต เป็นผู้ใหญ่บ้าน
3. บ้านหนองจิกตีนเนิน หมู่ที่ 6 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 3
ตำบลวังตะคร้อ
นายมี เถื่อนรักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
4. บ้านวังตะคร้อ หมู่ที่ 8 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 4
ตำบลวังตะคร้อ
นายประทุม แน่งน้อย เป็นผู้ใหญ่บ้าน
5. บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 5
ตำบลวังตะคร้อ
นายสำรวย อิ่มหนำ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
6. บ้านปากครองร่วม หมู่ที่ 1 ตำบลลานหอย เป็นหมู่ที่ 6
ตำบลวังตะคร้อ
นายหนู ขวัญเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ประมาณ 18 ปี ให้หลัง ตำบลหนองหญ้าปล้องจึงแยกออกจากตำบลวังตะคร้อ


ตราสัญลักษณ์

ต้นตะคร้อ เป็นต้นไม้ที่มีอยู่จำนวนมากในเขตตำบลวังตะคร้อ
ลักษณะทั่วไป : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตรผลัดใบเรือนยอดทรงรูปไข่ทึบแตกกิ่งตำลำต้นสั้น มักขึ้นเป็นปุ่มปมและพูพอนเปลือกสีน้ำตาลเทา
ดอก : สีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอก ออก มี.ค
ผล : ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงไข่แกมขอบ และโคนผลเปลือกเรียบและเกลี้ยน ผลสุกสีน้ำตาล เนื้อสีเหลือง เมล็ดรูปไข่ผล ออก มี.ค - ส.ค.
ด้านภูมิทัศน์ : ปลูกเพื่อให้ร่มเงาดี เพราะพุ่มใบทึบเหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง ผลดึงดูดนกได้
ประโยชน์ : ไม้ทำเสาเรือน ด้ามเครื่องมือ เปลือกแก้ท้องร่วง นำมันเมล็ดแก้ผลร่วง ผลสุก มีรสเปรี้ยวอมหวาน
รวงข้าวสีทอง ความหมาย ทุ่งข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย และชาวตำบลวังตะคร้อ ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีสีเหลืองอร่ามของเมล็ดข้าวทั่วท้องทุ่ง แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินของตำบล วังตะคร้อ


ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ตั้งอยู่เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 2539) มีพื้นที่ประมาณ 136 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 72,500 ไร่ ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันตก ของอำเภอบ้านด่านลานหอย ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลห้วยยั้ง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา เป็นที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ พื้นที่ดินปนดินลูกรัง มีพื้นที่ราบเชิงเขาเหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1500 ลบ.ม.
ฤดูหนาวเริ่มเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

จำนวนประชากรในตำบล

เขตการปกครอง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านสวนป่า 224 227451146
2บ้านวังไทร 466426892306
3บ้านใหม่ 423404827191
4บ้านวังตะคร้อ 369379748217
5บ้านภูหีบ 10111021167
6บ้านปากคลองร่วม 340327667257
7บ้านใหม่คลองอุดม 7286611,389349
8บ้านหัวแรด306294600148
รวม2,957 2,828 5,7851,681

อัตราการเจริญเติบโตของประชากรในพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.48

เปลี่ยนภาษา