เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

วันที่ 20 ก.ค. 58 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน.pdf61.10 KB
คู่มือสำหรับบริการประชาชนอบตวังตะคร้อ.pdf151.41 KB
1การลงทะเบียนผู้พิการ.pdf151.39 KB
2การลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์.pdf114.34 KB
3คำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf118.53 KB
4การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf361.59 KB
5การรับชำระภาษีป้าย.pdf265.84 KB
6การจดทะเบียนพาณิชย์.pdf341.28 KB
7การขอและต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม.pdf175.27 KB
8การขอและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf182.91 KB
9การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนสิ่งปฏิกูล.pdf153.72 KB
10การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนสิ่งปฏิกูล.pdf174.13 KB
11การแจ้งขุดดิน.pdf1.10 MB
12การถมดิน.pdf1.10 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.01s. 0.50MB