เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลานสะเดา หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ1522 พ.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด - บ้านนายทองใบ ม.7 บ้านใหม่คลองอุดม16727 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) ม.5 บ้านภูหีบ15527 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะคร้อ1708 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสาย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะคร้อ748 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนายจริน ม.6 บ้านปากคลองร่วม896 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านสวนป่า906 มี.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่า ตำบลวังตะคร้อ8618 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางบุญกว้าง - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด7511 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - บ้านนางลำพิน หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร 8511 ก.พ. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะคร้อ7614 ม.ค. 62
ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถและอาคารงานป้องกัน741 มิ.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ ๒ บ้านวังไทร7211 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก ๖๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองร่วม8611 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ7810 เม.ย. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองวังไทร หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร9921 มี.ค. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านภูหีบ975 มี.ค. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางคำเต็ม - บ้านนางเย็น (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรด735 มี.ค. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยอด - บ้านนายเทิดเกียรติ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ 7323 ก.พ. 61
ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวันนี - บ้านนายใฝ่ใจ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่คลองอุดม8714 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB