เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2563220
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี64361
ประกาศเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. ๒๕๖๓136
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๓134
ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25613101
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564)4296
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 2113
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25603130
มาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการทำผิดวินัย191
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและด้านความโปร่งใส่ในการบริหารงาน176
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีื พ.ศ. 2561- พ.ศ.25644101

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB