เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พ.ศ. ๒๕๖๓113
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๓112
ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561385
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564)4141
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 291
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560396
มาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการทำผิดวินัย173
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและด้านความโปร่งใส่ในการบริหารงาน166
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีื พ.ศ. 2561- พ.ศ.2564483

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB