เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓16
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ537
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/25622117
ประกาศ เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1/2561155
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2560) 262
ประกาศใช้แผนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ891

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB