เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 13
ประกาศ เรื่อง แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓220
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11111
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 477
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เรื่อง แผนการดำเนินงาน แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑262

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB