นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 20,416 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายมนตรี ทองสนธ์

  ปลัด อบต.วังตะคร้อ

 • นายจักรวาล ยุตสธรรม

  รองปลัด อบต.วังตะคร้อสำนักปลัด

 • นายจรัสพงศ์ พิชัยพรลภัส

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวศิรภัสสร อาจจำนงค์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาวเรวดี รอดประดิษฐ์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายกรณ์ธนัฐ อยู่สถิตย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นายเทิดเกียรติ ดวงจันหอม

  พนักงานขับรถยนต์ (ช่วยราชการกองสาธารณสุขฯ)

 • นางสาวอรกัญญา ครุธโม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวดลนภา บุญคล่ำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุภานิตย์ แก้วมาตย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

 • นางสาวเยาวเรศ แน่งน้อย

  นักการภารโรง

 • นายเสกศักดิ์ ฉายลี

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 • นายประเสริฐ นาจรัส

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวจตุพร สุวรรณบุตร

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นางสาวสุภาพรรณ พร้อมวงศ์แก้ว

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นายสุธานนท์ เข็มคง

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นายพัฒน์ธีระ ชัยศรี

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นางสาวนิสารัตน์ ฟองภู่

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นายอุกกฤษฏ์ บุญชูช่วย

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นายเลิศลักษณ์ พรมวงศ์

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นายประเสริฐ ฦาชา

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

กองคลัง

 • นายมานพ พรมเพ็ชร

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวมะลิวรรณ อินท้าว

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางสาวลภัสรดา ศรีธรรมมา

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวอัมพรพรรณ ทิอ้าย

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางสาวภัสราพร พุ่มบัว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาววิลัยลักษณ์ พันธ์พรม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยราชการกองสวัสดิการสังคม)

 • นางสาววาสนา พรานบุญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวอินทุอร ทรัพย์เพชร

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นางสาวชุติมา ภู่เสือ

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

กองช่าง

 • นายจเร พรมชาติ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายจเร พรมชาติ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายปัญจพล หมื่นไธสง

  ผูู้ช่วยช่างโยธา

 • นางสาวลัดดาวัลย์ พรมวงศ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษาฯ

 • นางสาววิไลวรรณ ทุยจันทร์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวมนทิรา บุญเรือง

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาววิไลรัตน์ ทุนเกิด

  ครู

 • นางลำโพรจ เถื่อนมิ่งมาตร์

  ครู

 • นางสาวทองใส ราชคำ

  ครู

 • นางนภาพร พรมมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุวรรมาลี ทรัพย์สิน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 • นางสาวกาญจน์สิตา สัตถาผล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 • นางสาววาสนา ตั้งใจ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางวิภาดา ดอกขาวรัมย์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวธนัญญา พึ่งทองคำ

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวสุกัญญา อารีย์รักษ์

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางสาวพรพิมล นาคแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายมิตร หล้าพลั้ว

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายสุวรรณ หาญคำ

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นายวิโรจน์ อยู่กล่ำ

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

 • นางสาวกัณตนา อิ่มหนำ

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวปรียาภรณ์ บุญเพ็ญ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นายบุญยง มั่นอ้น

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายณรงค์เดช ทรัพย์เพชร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายสุธาชาติ พุ่มบัว

  พนักงานจ้างเหมาบริการฯเปลี่ยนภาษา