นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 20,468 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญทวี ค้อมทอง

  ประธานสภา อบต.วังตะคร้อ

 • นางบุญเรือง อยู่กล่ำ

  รองประธานสภา อบต.วังตะคร้อ

 • นายมนตรี ทองสนธ์

  เลขานุการสภา อบต.วังตะคร้อสมาชิกสภา

 • นายสมบูรณ์ มังโส

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางบุญณดา พิมพ์แก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายปรีชา ชัยศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายเพ็ง ยอนหนองคา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายยุทธนา พรมวงศ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางศรีไพร คล่ำคง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายมาณพ เนนพ่วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสมปอง พึ่งเพิ้ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายประยูร ทุตะกิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายต้อย ชุ่มเย็น

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสุวรรณ ทุมชะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายแสงเพ็ชร ศรีโนย

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายทองใบ สิงห์โคตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 8เปลี่ยนภาษา