เพื่อให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลช่องทางการร้องเรียน หรือเมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งร้องเรียนได้ตามเอกสารดังกล่าว