โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 )

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid -19 ) และโรคเอดส์ ณ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมและโรงเรียนบ้านวังไทร เพื่อเสริมสร้างความรู้และการป้องกันตนเอง