ตลอดระยะเวลาหลายเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้ขยายวงกว้างขึ้น เพื่อให้การดําเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตําบลวังตะคร้อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อจึงได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานราชการเพื่อทำการคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19