การประเมิน ITA 2021 หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ได้มีกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วนะค่ะ โดยการประเมินในปีนี้ จะมีการประเมินที่เร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยการประเมินจะแบ่งขั้นตอนในแต่ละช่วงดังนี้

·         เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ itas

·         เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 เป็นการบันทึกข้อมูล OIT เข้าสู่ระบบ ซึ่งในปีนี้จะมีเวลาในการดำเนินการสองเดือน

·         เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 เป็นการบันทึก IIT EIT เข้าสู่ระบบ

·         เดือนมิถุนายน 2564 ชี้แจงและยืนยันข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร OIT

·         เดือนสิงหาคม 2564 ประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมิน

สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่    https://drive.google.com/file/d/1QdgjJQ3W0ycPgZZfSBEJtHzTCIUxhAzf/view?usp=sharing