เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งท่ี่ ๑อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
รับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่ในตำแหน่ง อาสาบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลสามเรือนอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
7 สิงหาคม "วันรพี" พระบิดาแห่งกฎหมายไทยอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
4 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันสื่อสารแห่งชาติ อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนอบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคมอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑อบต.สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 6 พ.ศ.2563อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB