เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ประชาสัมพันธ์ การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 6 ลว.30 ต.ค.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ลว.29 พ.ย.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 5 ลว.30 ก.ย.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ลว.15 ส.ค.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ลว.27 ส.ค.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 3 ลว.27 มิ.ย.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ลว.21 พ.ค.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ลว.1 มี.ค.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ลว.1 มี.ค.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 ลว.25 ม.ค.62อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วันเด็กแห่งชาติ 2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2562)อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม2562 ถึง 2 มกราคม 2563อบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานอบต.ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติอบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวงอบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.75MB