ขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการสแกน QR Code หรือ ช่องทาง

https://itas.nacc.go.th  ที่แนบมาพร้อมนี้