ขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการ พนักงาน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการสแกน QR Code หรือ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/rk5g0w ที่แนบมาพร้อมนี้