นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 20,459 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 35 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
5 เม.ย. 64จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระ หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองร่วม ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-8480 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ จำนวน 2 จุด ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ จำนวน 2 จุด ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในการอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ควาย หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ควาย หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64ซื้อทรายทีมีฟอส และน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64ซื้อเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้า โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคเอดส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 มี.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 มี.ค. 64ซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 มี.ค. 64ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ถึง หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองร่วม ตำบลวังตะคร้อ กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารสว่นตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
1 มี.ค. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 มี.ค. 64จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา