เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 13117 ส.ค. 61
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25611309 พ.ค. 61
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25601259 พ.ค. 61
ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัเ้งที่ 1 ปี 2561 3420 เม.ย. 61
ประกาศกำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 25613024 ก.พ. 61
ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 25613023 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB